Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi

Przedmioty codziennego użytku. Wersja 2.0

16 marca 2023

 

 

 

PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU. WERSJA 2.0

Regulamin powiatowego konkursu plastycznego organizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Kreatywności i Innowacji

 

1. Organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi.

 

 

2. Cele konkursu:

• wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci,

• propagowanie nowoczesnych i oryginalnych rozwiązań,

• pobudzanie wyobraźni i rozwoju twórczego myślenia

 

3. Uczestnicy:

W konkursie biorą udział uczniowie z klas IV – V ze szkół podstawowych powiatu złotoryjskiego.

 

4. Tematyka prac konkursowych:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie (narysowanie) kolorowego lub czarno-białego projektu przedmiotu codziennego użytku w wersji udoskonalonej (wersja 2.0 czyli posiadająca innowacyjne rozwiązania usprawniające działanie danej rzeczy) wraz z opisem

5. Terminy:

• prace należy złożyć do 15 kwietnia 2023 r. (sobota)

• rozstrzygnięcie konkursu: 21 kwietnia 2023 r. (piątek).

 

6. Miejsce składania prac konkursowych:

Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja

 

7. Warunki uczestnictwa:

• rodzice/opiekunowie prawni każdego z uczestników, biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych zgodnie z tekstem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (szczegółowe informacje znajdują się w klauzuli informacyjnej na stronie internetowej Biblioteki www.mbp.zlotoryja.pl w zakładce Rodo)

• projekt przedmiotu (kolorowy lub czarno-biały) należy wykonać na kartce A3, tak aby był czytelny – wszystkie elementy opisane muszą być widoczne, zaprojektowany przedmiot powinien mieć nazwę, do rysunku należy dołączyć krótki opis wskazując na innowacyjność projektu (przeznaczenie, działanie)

• jeden uczestnik może dostarczyć lub nadesłać na konkurs 1 pracę,

• zgłoszeniepracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca własnoręcznie wykonana, nienagradzana w innych konkursach i nie była wcześniej prezentowana,

• każdy projekt powinien być opatrzony metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, klasę, szkołę. Dane te będą dostępne tylko dla Organizatora, aż do chwili wyłonienia zwycięzców konkursu,

• każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu,

• prace niespełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.

8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja, tel. (76) 8783-328, e-mail: biblioteka@mbp.zlotoryja.pl

  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iod@zlotoryja.pl.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;

  b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;

  c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 3. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora obsługujący Konkurs.

 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników w zakresie:

  a) imię i nazwisko;

  b) klasa i szkoła;

  c) numer telefonu.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

 6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

  a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody oznacza rezygnację z udziału w Konkursie i możliwe jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biblioteka@mbp.zlotoryja.pl;

  b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

  c) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

9. Kryteria oceny prac:

Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora według następujących kryteriów:

• realizacja tematu konkursu,

• oryginalne pomysły i jasność przekazu,

• wrażenia artystyczne,

• estetyka i staranność wykonania

 

10. Zakończenie konkursu:

• laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora,

• o sposobie podziału nagród decyduje Jury konkursu,

• ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora konkursu,

• autorzy nagrodzonych prac zostaną zaproszeni na rozstrzygnięcie konkursu, które odbędzie się 21 kwietnia 2023 r.

• nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zastaną zaprezentowane na Facebooku MBP,

• nagrody należy odebrać osobiście/za pośrednictwem upoważnionej osoby dorosłej w terminie wskazanym przez Organizatora.

 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi praw autorskich do celów promocji.

 

11. Uwagi końcowe:

• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć uczestników konkursu,

• uczestnik, który dostarczy pracę na konkurs, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu,

• ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora,

• dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Oddziału dla Dzieci MBP, tel. 768783328 wew. 24

• Konkurs organizuje Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Regulamin konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mbp.zlotoryja.pl

 

 

Pliki do pobrania