Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi

Zagadki i tajemnice - powiatowy konkurs czytelniczy

16 marca 2023

ZAGADKI I TAJEMNICE

Regulamin powiatowego konkursu czytelniczego z cyklu Z KSIĄŻKĄ NA TY

 

1. Organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi.

 

2. Cele konkursu:

 

3. Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V – VII ze szkół podstawowych powiatu złotoryjskiego

 

4. Zakres wymaganych wiadomości:

Znajomość treści trzech książek autorów literatury pięknej:

I etap : J. K. Rowling „Harry Potter i Komnata Tajemnic” (tł. Andrzej Polkowski)

Maciej Wojtyszko „Tajemnica szyfru Marabuta”

II etap i finał: J. K. Rowling „Harry Potter i Komnata Tajemnic” (tł. Andrzej Polkowski)

Maciej Wojtyszko „Tajemnica szyfru Marabuta”

Hanna Ożogowska „Tajemnica zielonej pieczęci”

 

5. Organizacja konkursu:

 

6. Terminy:

 

7. Ocena prac:

Prace konkursowe podlegać będą ocenie Jury.

 

8. Nagrody:

9. Warunki uczestnictwa:

• rodzice/opiekunowie prawni każdego z uczestników, biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych zgodnie z tekstem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (szczegółowe informacje znajdują się w klauzuli informacyjnej na stronie internetowej Biblioteki www.mbp.zlotoryja.pl w zakładce Rodo)

• każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu.

 

10. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna
  w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja, tel. (76) 8783-328, e-mail: biblioteka@mbp.zlotoryja.pl

  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iod@zlotoryja.pl.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;

  b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;

  c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 3. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora obsługujący Konkurs.

 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników w zakresie:

  a) imię i nazwisko;

  b) klasa i szkoła;

  c) numer telefonu.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

 6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

  a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody oznacza rezygnację z udziału w Konkursie i możliwe jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biblioteka@mbp.zlotoryja.pl;

  b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

  c) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

 

11. Uwagi końcowe:

• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć uczestników konkursu,

• ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora,

• dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Oddziału dla Dzieci MBP, tel. 768783328 wew. 24

• Konkurs organizuje Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Regulamin konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mbp.zlotoryja.pl